Privacybeleid

Artikel 1 Kennisgeving privacy beleid

1.1 SECWATCH verstrekt deze privacy verklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door SECWATCH inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie.
1.2 SECWATCH respecteert en beschermt uw privacy. SECWATCH zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacy wetgeving wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd. Onze website is verder zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen www.secwatch.nl kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.
1.3 Een ieder die zich inschrijft op de website of daar gegevens achter laat is een inschrijver. Iedere inschrijver geeft SECWATCH toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven. Het privacy beleid van SECWATCH maakt onlosmakelijk deel uit van de gebruiksvoorwaarden, zoals nader op de website van SECWATCH omschreven. Door inschrijving verklaart inschrijver dat hij/zij met dit beleid instemt.
1.4 SECWATCH zal alle via deze website gesloten overeenkomsten en de daarvoor noodzakelijke gegevens standaard gedurende minimaal 7 jaar bewaren.

Artikel 2 Doel informatieverzameling

2.1 Mocht u ons persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met SECWATCH Nederland.
2.2 SECWATCH gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om u te helpen bij het voltooien van transacties, om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen, en om onze websites af te stemmen op uw behoeften. Creditcardnummers worden alleen gebruikt voor betaling en worden niet bewaard voor andere doeleinden.
2.3 SECWATCH zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij SECWATCH Nederland daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie van SECWATCH. Verder geeft u toestemming dat wij de persoonlijke gegevens die u online verstrekt alleen delen met afdelingen van SECWATCH en/of zakenpartners die in naam van SECWATCH Nederland handelen voor de hierboven beschreven doeleinden. Deze SECWATCH Nederland-afdelingen en/of zakenpartners, hanteren hetzelfde privacybeleid ten aanzien van de behandeling van deze informatie en zijn gebonden aan de overeenkomsten met betrekking tot vertrouwelijke behandeling.
2.4 SECWATCH zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals in lid 1, 2 en 3 is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten.
2.5 Gegevens die u online versterkt kunnen ook worden gecombineerd met gegevens die u verstrekt wanneer u zich laat registreren als eigenaar van SECWATCH Nederland -producten.

Artikel 3 Koppeling websites derden

3.1 Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u www.SECWATCH.nl. SECWATCH heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door SECWATCHbekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

Artikel 4 Veiligheid

4.1 SECWATCH doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft SECWATCHfysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens, bijvoorbeeld creditcardgegevens.

Artikel 5 Verdenking misbruik

5.1 SECWATCH behoudt zich het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat SECWATCH het recht heeft om alle informatie van en over een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. SECWATCH heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan SECWATCH Nederland passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website van SECWATCH of aangifte bij de politie.

Artikel 6 IP-adressen

6.1 SECWATCH kan bepaalde informatie verzamelen (bijvoorbeeld IP-gegevens) met als enige doel een beter inzicht te krijgen in de wijze en mate van het gebruik van de diensten van SECWATCH, ten einde deze diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van de inschrijvers in het algemeen.
6.2 De informatie door inschrijver opgegeven kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Alle persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd.
6.3 Om de privacy van inschrijvers te beschermen, zal alle informatie die via IP-gegevens wordt verzameld, in principe algemeen en anoniem zijn, behoudens hetgeen bepaald in artikel 5. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een natuurlijke persoon te identificeren.

Artikel 7 Wijziging privacyverklaring

7.1 SECWATCH heeft het recht deze privacy verklaring aan te passen zonder nadere aankondiging. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op de website www.SECWATCH.nl en inschrijvers zullen per e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld. SECWATCH is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacy verklaring.

Artikel 8 Klachten

8.1 Indien de inschrijver van mening is dat de bepalingen van deze privacy verklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot de directie van SECWATCH.

Artikel 9 Overgangs- en slotbepalingen

9.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is deze verklaring van kracht gedurende de gehele looptijd van de inschrijvingen.

© 2019, SECWATCH B.V.
© Aecius juridisch advies, Groningen

Telefoonnummer gekopieerd naar klembord