Disclaimer en handelsmerken

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken wordt u gebruiker van deze website en stemt de gebruiker in met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid:

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn mitsdien niet uitputtend. SECWATCH behoudt zich het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. SECWATCH is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassing van deze website.

SECWATCH betracht bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze website uiterste zorgvuldigheid. SECWATCH staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

SECWATCH is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en welke voortvloeit uit het gebruik van deze website, danwel de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten:

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website derhalve niet toegestaan de informatie voor eigen gebruik te hanteren, op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar te stellen zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van SECWATCH.

SECWATCH treedt in ieder geval met een aantal handelsnamen en (beeld)merken naar buiten, te weten:

 • Indicium Concepts (Holding):
  • SECWATCH®, Inschrijvingsnummer BIE (EU) 08212102
  • Merknamen en handelsnamen (KVK RSIN 855786358)
   • SECWATCH B.V.
   • SECWATCH Nederland
   • SECWATCH België
   • SECWATCHED
   • Securewatch
   • Securitywatch / Security Watch
   • Centureon
   • SECYBER
   • Secure Cyber Communications BIE (EU) 0732055

Het gebruik of inschrijving van conflicterende handelsmerken (bedrijfsnaam, handelsnaam, domeinnaam, etc.) wordt gemonitord en gezien als inbreuk op deze merkrechten, met directe oppositie tot gevolg.

Van alle door de gebruiker, eventueel door middel van SECWATCH, op deze website geplaatste informatie rusten de intellectuele eigendomsrechten bij u. Door het plaatsen van informatie verstrekt u van rechtswege een kosteloze, onbezwaarde, mondiale, niet-exclusieve licentie aan SECWATCH om deze informatie te gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken met betrekking tot diensten van SECWATCH, alsmede marketing en/of promotiedoeleinden van SECWATCH. Onder deze licentie wordt mede begrepen te vallen het recht van SECWATCH om de informatie aan derden in gebruik te geven en derden deze bestanden te laten verveelvoudigen.

U erkent en aanvaardt de mogelijkheid van overige bezoekers om de door u geplaatste informatie te gebruiken en verveelvoudigen. SECWATCH is niet aansprakelijk voor naleving door overige gebruikers van uw rechten en is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade.

U staat er voor in dat u volledig rechthebbende bent op de door u op de website geplaatste informatie en dat u volledig bevoegd bent de hiervoor genoemde licentie te verstrekken.

Derde(n):
Indien u via deze website een website van derden (via een link) raadpleegt, wijst SECWATCH u erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. SECWATCH aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites. Het enkele linken, danwel koppelen naar deze bestanden of websites houdt geen bekrachtiging daarvan in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van websites van derden of de inhoud daarvan kan een inbreuk op de rechten van deze derde opleveren, waaronder deze van intellectueel eigendom en privacy.

Ontzegging:
SECWATCH behoudt zich het recht voor een ieder de toegang tot deze website te ontzeggen, danwel het gebruik van deze website geheel of gedeeltelijk te beperken. SECWATCH behoudt zich hiertoe het recht voor iedere toegang tot deze website te monitoren.

Vrijwaring:
Indien SECWATCH, danwel diens werknemers, leveranciers, partners, licentiehouders of de auteur van deze disclaimer gerechtelijk of buitengerechtelijke wordt aangesproken door derden wegens of ten gevolge van uw gebruik van deze website, de door u geplaatste informatie, danwel de door u verstrekte licentie, vrijwaart u op eerste verzoek SECWATCH.

© 2021, SECWATCH
Aecius juridisch advies, Groningen
Merk-Echt, Breda

Telefoonnummer gekopieerd naar klembord