De juiste aandacht voor uw informatiebeveiliging™

BEL ONS: 036-53 67 573

WBP Privacy Audit

Voldoe aan de wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is in 2001 in werking getreden en deze wet regelt ter bescherming van ieders privacy wat wel en niet mag met persoonsgegevens. In de Wbp staat omschreven hoe gegevens dienen te worden vastgelegd, welke gegevens dit betreft, wie dit wel en niet mogen doen en voor welk doel, hoe men inzage kan vragen in gegevens en hoe men het gebruik van gegevens kan beperken.

De Wbp heeft betrekking op iedere organisatie die persoonsgegevens gebruikt. De organisatie dient dit altijd kenbaar te maken aan de personen die het betreft, zoals haar eigen medewerkers of klanten. De wet heeft tot doel de privacy van iedere burger te beschermen. Overal waar persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, opgeslagen of vernietigd, dient men passende maatregelen te treffen ter bescherming van de privacy. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) ziet toe op de naleving van de wet. Uw organisatie zal dus voor de verzameling, verwerking, opslag en bescherming van persoonsgegevens adequaat moeten zijn ingericht om in voldoende mate tegemoet te komen aan de eisen van deze wettelijke bepalingen.

Voorkeur voor telefonisch contact? Bel: 036-5367 573

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn iemands naam, geboortedatum, geslacht, rijbewijsnummer, maar ook ras, geloof en lidmaatschap van verenigingen. De Wet bescherming persoonsgegevens schrijft voor dat zorgvuldig met deze persoonsgegevens moet worden omgesprongen. En uit de Wet op de jaarrekening vloeien bijvoorbeeld eisen voort op het gebied van databeschikbaarheid en -betrouwbaarheid van informatie.

Uw organisatie en persoonsgegevens

Iedere organisatie die persoonsgegevens in gebruik heeft, is volgens de Wbp direct verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze gegevens. Binnen grote organisaties is voor de naleving hiervan soms een speciale functionaris aangesteld, maar in de meeste bedrijven draagt veelal de directie de verantwoordelijkheid hiervoor. De directie is gehouden maatregelen te nemen om aan de wettelijke voorschriften van de Wbp te voldoen. Dit is niet vrijblijvend. Het nakomen van deze wettelijke voorschriften wordt gecontroleerd door het CBP. Het CBP heeft hiervoor het controlerend instrumentarium en ook de bevoegdheid om sanctionerend op te treden.

Zekerheid voor alles

SECWATCH helpt u om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen. Middels de WBP Privacy Audit krijgt u een duidelijk beeld over de huidige status van de verzameling, het gebruik, de opslag, de bescherming en de vernietiging van persoonsgegevens binnen uw organisatie. Wij toetsen onze bevindingen aan de kenmerken van de Wbp en wij bieden inzage in gewenste, maar ook in noodzakelijke verbeterpunten. Hierbij maken wij ondermeer gebruik van de 'Wbp Zelfevaluatie' van het CBP. In samenwerking met onze partners kunnen wij u tevens voorzien van juridisch advies.

Voorkeur voor telefonisch contact? Bel: 036-5367 573