AVG Privacy Audit

Voldoe aan de wet bescherming persoonsgegevens en de AVG

AVG Privacy Audit

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd.
Om gegevenslekken (datalekken) te voorkomen moeten bedrijven en overheden die persoonsgegevens gebruiken deze gegevens goed beveiligen. De Wbp geeft aan dat hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen moeten worden genomen.

Vanaf 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van toepassing. Treedt er bij uw organisatie een datalek op waarbij er kans is op verlies of onrechtmatige verkrijging of verwerking van persoonsgegevens? Dan kunt u verplicht zijn om hiervan een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Of u een datalek wel of niet moet melden hangt af van de ernst. Als er geen melding wordt gemaakt van een datalek, dan kan dit worden bestraft met een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn iemands naam, geboortedatum, geslacht, rijbewijsnummer, maar ook ras, geloof en lidmaatschap van verenigingen. De Wet bescherming persoonsgegevens schrijft voor dat zorgvuldig met deze persoonsgegevens moet worden omgesprongen. En uit de Wet op de jaarrekening vloeien bijvoorbeeld eisen voort op het gebied van databeschikbaarheid en -betrouwbaarheid van informatie.

Algemene verordening  gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dat vergt een gedegen voorbereiding.
Als organisatie kunt u nu al stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Onderzoek alvast of u uw huidige processen, diensten en goederen op bepaalde punten moet aanpassen om te voldoen aan de AVG door het laten uitvoeren van een AVG Privacy Audit.

Zekerheid voor alles

SECWATCH helpt u om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen. Middels de AVG Privacy Audit krijgt u een duidelijk beeld over de huidige status van de verzameling, het gebruik, de opslag, de bescherming en de vernietiging van persoonsgegevens binnen uw organisatie. Wij toetsen onze bevindingen aan de kenmerken van de Wbp, de Meldlicht Datalekken en de AVG en wij bieden inzage in gewenste, maar ook in noodzakelijke verbeterpunten. In samenwerking met onze partners kunnen wij u tevens voorzien van juridisch advies.

“Door de SECWATCHED™-certificering kan men nu aan de klanten laten zien dat het bedrijf vertrouwelijk en integer met de klantgegevens omgaat.”

- Directeur aanbieder Cloud-dienst met meer dan 250 klanten

SecWatch